- Vi vil noe med Lyngen

Lyngen trenger finansiering av innsatsen

Lyngen kommune har siden 2013 bidratt med over 20 millioner kroner til finansiering av prosjekter som har vært drevet frem av Lyngenløftet. Midlene har først og fremst vært benyttet til å utvikle en områdeplan for Lyngseidet, men også til å gjøre Prestelvparken til en attraktiv, grønn lunge i sentrum av Lyngen og Lyngseidet. Egne Lyngenbenker er plassert på flere sentrale steder i hele kommunen.

Selv om kommunen har vist evne til å finansiere store deler av prosjektene selv, vil Lyngen kommune i fremtiden være avhengige av ekstern kapital for å gjennomføre nye og større prosjekter. Dette gjelder særskilt havnepromenaden, som planlegges bygd i 300 meters lengde fra fergeleiet til Sørheim Brygge. Men også sherpatrappen “Lyngentrappa”, etablering av flere «Lyngenskilt» samt utvikling av infrastruktur for tilrettelegging av friluftsliv for fastboende og turister, vil kreve betydelige investeringer i årene som kommer.

Det er også langsiktige planer for å utvikle attraksjoner knyttet til Jan Sigurd Baalsrud, Peter Wessel Zappffe og Fiskarbondemuseet på Gamslett.

Om Lyngen skulle få nasjonalparkstatus, vil det være naturlig å etablere et nasjonalparksenter i kommunen.

Om, eller når, det kommer det flere på besøk, må vi legge til rette for parkering, renovasjon, toaletter og andre fasiliteter.

Tilrettelegging av god og fornuftig infrastruktur er en investering i fremtiden for Lyngen.

Da vil enda flere bo i kommunen. Eller besøke Lyngen.

Det er jo det vi vil.

Økonomi

Samlede investeringer for alle de små og store planer som nå foreligger for hele Lyngen kommune er anslått til 150 millioner kroner. Lyngen kommune har så langt bidratt med over 20 millioner kroner gjennom Lyngenløftet. Kommunen er også villig til å bevilge mer egenkapital til nye prosjekter, men er avhengig av eksterne tilskudd for å få fullfinansiert løpende investeringer.

Lyngenløftet i tall

Lyngenløftet startet i år 2021 en rekke prosjekter. Lyngentrappa, Lyngenskiltet, forprosjekt for havnepromenaden og infrastrukturprosjekter.
Her er prosjektene i tall og omtale:

35 - 40 millioner kroner

Havnepromenade på Lyngseidet. 300 meter gangvei langs sjøfronten, med ulike tilbud og attraksjoner langs vandringen.

10 millioner kroner

Lyngentrappa. En vandring fra Prestelvparken til Kjosaksla. Sherpatrapp på over 1.000 trinn i den bratteste delen av vandringen. Spektakulær utsikt langs hele turen.

3,5 millioner kroner

Lyngenskiltet. Stedsskilt som fremmer merkevaren Lyngen. Fungerer som attraksjon i sosiale medier. Er montert på Lyngseidet. Planlegges montert tre ulike steder til: Furuflaten, Sørlenangsbotn og Nordlenangen.

6 millioner kroner

Infrastruktur. Parkeringsplasser, toaletter, bobil-tømmestasjoner, avfallshåndtering, elbil-ladestasjoner, turistinformasjon

57 millioner kroner

Nye attraksjoner. Nasjonalparksenter ved Blåisvannet, Gamslett Fiskarbondemuseum, Jan Baalsrud-senter, Peter Wessel Zapffe-senter og Fjellfinnbakken Sameleir.