Blåisvatnet – Parkering Sørlenangsbotn

Oppstart:

2023

Budsjett:

50000

Plassering:

Søerlenangsbotn

Omfang:

Ferdigstilling:

Hvilke bærekraftsmål oppfyller prosjektet?

Det skal være enkelt å være gjest

De fleste kommer til Lyngen med bil. Da må vi legge til rette for det.

Lyngen kommune har definert flere utfartssteder og knutepunkter i Lyngen der det bør opparbeides friluftsparkering. Noen steder er det allerede lagt til rette ved at det er opparbeidet parkeringsplasser, satt opp enkle toaletter og skilting. Både Furuflaten, Fastdalen, Koppangen, Sørlenangsbotn, Sandnes, Russelv og  For å finansiere dette, er det inngått samarbeid med Easypark for å kunne ta betalt på en enkel måte.

Det er særlig to steder det vil være viktig å opparbeide parkeringsplasser med tilhørende infrastruktur.

I Sørlenangsbotn er det en betydelig biltrafikk. Blåisvannet har blitt en milepæl for mange turister. De siste årene har 15.000 mennesker gått til attraksjonen hver sesong. Det er opparbeidet stor parkeringskapasitet, men det er fortsatt behov for bedre tilrettelegging. Toalettforholdene er nå brakt i orden, men det er behov for tømmeplass for bobiler, ladestasjon for el-biler, renovasjon, bevertning og lignende. Men først og fremst må det førers strøm frem til området. Det blir gjort våren 2023.

Lyngseidet forventes det betydelig trafikk når første del av Lyngentrappa åpner. Det foreligger nå konkrete planer for opparbeidelse av parkeringsplasser i «Myra», på baksiden av Coop-butikken. Dette inkluderer servicebygg med toaletter, samt ladestasjon for elbiler og oppstillingsplasser for bobiler. Dette vil gi en lett adkomst til Lyngentrappa, samtidig som det gir gjestene tilgang til tilbudene fra den lokale handelsstanden. Og det som Lyngseidet har å tilby ellers, som Prestelvparken og en fremtidig havnepromenade.

Se vårt digitale kart, så finner du ut hvor vi har satset.
Og skal satse.

 

Lyngenløftets øvrige prosjekter

Les mer om de andre tiltakene som er under arbeid. Vi skal gjøre Lyngen til et bedre sted å bo. Og mer attraktiv destinasjon å besøke.

Hvordan oppfyller prosjektet bærekraftsmålene?

God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
Lettere tilgang til organisert parkering vil gjøre det enklere å nå de mange og attraktive turmålene i Lyngen. Det vil igjen føre til at flere benytter seg av tilbudet, og kommer seg ut i naturen.

Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Ved flere av parkeringsplassene opparbeides det toaletter og avfallshåndtering. Etter hvert vil det også bli vannforsyning til de mest besøkte stedene.

Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
Ren energi er det tilgang på, men distribusjonen av denne er ikke fullt utbygd. Ved parkeringen til Blåisvannet, i Sørlenangsbotn, fremføres det nå strøm til bruk for næringsaktivitet, renovasjon og elbil-lading.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Tilrettelegging for utfart gir også mulighet for flere arbeidsplasser knyttet til de mest besøkte stedene, slik som Koppangen, Lyngseidet, Sørlenangsbotn og Nord-Lenangen.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
Aktivitet skaper aktivitet. Jo flere turister som velger i besøke Lyngen fordi vi har lagt til rette for å ta i mot dem, jo større er muligheten for at dette skaper næringsetableringer, f.eks innen overnatting, bespisning og opplevelser.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
Bedre infrastruktur betyr flere besøkende, og økonomiske ringvirkninger for hele kommunen.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
For mange i regionen vil Lyngen være en kortreist opplevelse, med lavt forbruk og lite fotavtrykk.

Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)
Transport gir stadig lavere utslipp ettersom fossilfrie kjøretøy overtar for transportformer som gir utslipp. Tilbud om elbil-lading gjør det mer attraktivt å kjøre til Lyngen.

Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling